ALDEWIR

Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi oraz drobnych urządzeń i przedmiotów użytku profesjonalnego

Skoncentrowany preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz przedmiotów niemających kontaktu z żywnością (ze szkła, porcelany, metali nierdzewnych, tworzyw sztucznych, gumy). Wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Produkt przeznaczony do konserwacji wody wykorzystywanej w systemach chłodniczych o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym

Roztwór użytkowy uzyskuje się przez rozcieńczenie koncentratu wodą wodociągową. Preparat należy zawsze wlewać do wody.
Roztwór 5% – 50 ml preparatu dodać do 950 ml wody

Roztwór 10% – 100 ml preparatu dodać do 900 ml wody

Roztwór 0,1% – 0,1 L preparatu dodać do 99,9 L wody

Dezynfekowane przedmioty zanurzyć w roztworze Aldewiru. Po dezynfekcji przedmioty wypłukać. Dezynfekcję przeprowadzać w naczyniach przykrywanych. Dezynfekowane powierzchnie zmyć roztworem Aldewiru. W miejscach stałego pobytu ludzi dezynfekcje ograniczyć do małych powierzchni (około 2m²). W przypadku większych powierzchni pomieszczenie po dezynfekcji wywietrzyć. Konserwacja wody w systemach chłodniczych: wprowadzić do układu wody chłodniczej 0,1% produktu i pozostawić w układzie.

Dezynfekcja przedmiotów zanieczyszczonych substancjami
organicznymi:
działanie bakteriobójcze 5% – 30 min
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze 5% – 60 min,
10% – 15 min
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i prątkobójcze
10% – 90 min
Dezynfekcja powierzchni niezanieczyszczonych substancjami
organicznymi:
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze 5% – 15 min
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze 10% – 15 min
Działanie biobójcze w wodach chłodniczych:
działanie biobójcze wobec bakterii S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, E. hirae,
L. pneumophila oraz grzybów C. albicans, A. brasiliensis 0.1% – 3 h i 24 h
w temp. 10 °C.

1,5-pentanedial (aldehyd glutarowy) 4 g, chlorek didecylodimetyloamonu 5 g

Produkt przeznaczony dla użytkownika profesjonalnego. Niebezpieczeństwo Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Działa żrąco na drogi oddechowe. Pierwsza pomoc:Nie prowokować wymiotów i nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Pokazać personelowi medycznemu udzielającemu pomocy kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie. Kontakt z okiem: usunąć szkła kontaktowe, o ile nie są przyklejone do oka. Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. W razie utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem okulistą. Kontakt ze skórą: zanieczyszczoną skórę umyć dokładnie wodą z mydłem, a następnie spłukać dużą ilością wody. Wdychanie: opuścić miejsce narażenia wyjść na świeże powietrze. Połknięcie: nie prowokować wymiotów. Jeśli wystąpią wymioty, głowę należy trzymać nisko, aby wymiociny nie dostały się do płuc. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody. Nie podawać mleka, węgla aktywnego, środków wymiotnych. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Skutki narażenia: Wdychanie: może wpłynąć negatywnie na układ nerwowy wywołując ból głowy, nudności, zawroty głowy, mdłości, wymioty, brak jasności umysłu, a w poważnych przypadkach prowadzić do utraty przytomności.Kontakt ze skórą: powoduje poważne oparzenie skóry. Kontakt z okiem: powoduje uszkodzenie oczu. Połknięcie: może doprowadzić do ropienia i stanu zapalnego górnego przewodu pokarmowego, połączonego z krwawieniem i utratą płynów. Może również dojść do perforacji przełyku lub wątroby połączonego z zapaleniem śródpiersia lub otrzewnej oraz wynikających z tego komplikacji. Produkt oraz odpady opakowaniowe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zawiera: propan-2-ol WE 200-661-7, chlorek didecylodimetyloamonu WE 230-525-2, aldehyd glutarowy WE 203-856-5

500 ml, 5 l

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0874/04

DZIAŁANIE WIRUSOBÓJCZE, BAKTERIOBÓJCZE, PRĄTKOBÓJCZE, GRZYBOBÓJCZE

KONCENTRAT

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0874/04.